Vedtekter - Borgenoldis

Gå til innhold

Vedtekter

Admin

Oppdatert etter årsmøtet, 17. mars 2014

§1 ORGANISASJON

Borgen Oldis er stiftet i 1987.

§2 FORMÅL

Borgen Oldis skal legge vekt på musikalske ferdigheter og godt miljø til beste for sine medlemmer.
Borgen Oldis skal:
- ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i korpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering
- ivareta og utvikle organisasjonsarbeidet i musikkorpset som sosial aktivitet for medlemmene
- fremme forståelse for musikkorpsets kulturelle, sosiale og oppdragende betydning
- ivareta musikkorpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv

§3 MEDLEMSKAP

3.1 Opptak av medlemmer
Musikanter og andre interesserte kan fra 1. august det året de fyller 30 år tas opp som medlemmer i musikkorpset av musikkorpsets styre. Aldersregelen kan avvikes dersom korpset har spesielle behov.

3.2 Forutsetninger for medlemskap
a) Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
b) Alle nye medlemmer skal levere inn medlemsopplysninger til styret.
c) Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
d) Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal gruppeleder varsles i god tid.
e) Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar.
f) Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

3.3 Kontingent
a) Musikkorpsåret følger skoleåret.
b) Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent innen 30.09. og 31.01 hvert år, og andre medlemsforpliktelser til fastsatte tider.

3.4 Utmelding og permisjon
Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til musikkorpsets ledelse.

Medlemmer kan søke styret om permisjon for inntil ett år av gangen. Ved permisjon utover ett år skal uniform, noter og andre effekter tilhørende korpset innleveres. I permisjonstiden betaler medlemmet halv kontingent.

3.5 Suspensjon og eksklusjon
Medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet kan styret iverksette disiplinære tiltak overfor. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom eller i grovere tilfelle vedta eksklusjon.

3.6 Retningslinjer for nyttårskonsert
Medlemsmøtet avgjør om det skal arrangeres nyttårskonsert.

Alle medlemmer plikter
- å delta på nyttårskonserten
- å prioritere øvelsene der konsertrepertoaret blir øvd inn
- å møte på seminaret i forbindelse med innøving av repertoaret til nyttårskonserten
- å selge/betale for minst 5 stk voksenbilletter til konserten (tekst justert 2014)

Er et medlem forhindret fra å delta på seminaret/nyttårskonserten, må dette meddeles styret innen 1. oktober. Styret kan da gjøre unntak for medlemmets plikt til å selge billetter.

§4 ÅRSMØTET

4. 1 Status
Årsmøtet ~ Borgen Oldis høyeste myndighet.

4.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet
a) Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av mars.
b) Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det.
c) Innkallingen legges ut på hjemmesiden minimum 4 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
d) Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet.
e) Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.
f) Valg av komitémedlemmer skjer av årsmøtet og for et år av gangen Hvis et medlem faller fra, skal styret supplere komiteen

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer
a) På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer og gjester invitert av styret.
b) Følgende har tale, forslags og stemmerett:
   a. -Medlemmer.
   b. -Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
c) Følgende har talerett:
   a. -Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
d) Gyldig vedtak krever absolutt flertall, mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

4.4 Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a) Konstituering
b) Åpning
c) Navneopprop
d) Godkjenning av innkalling
e) Godkjenning av dagsorden/sakslisten
f) Valg av møteledelse
g) Valg av 1 referent og 2 personer til å underskrive protokollen (tekst justert 2014)
h) Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.
i) Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.
j) Budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett.
k) Valg:
   l. Korpsets styre består av 4-6 representanter.
   2. Styrets medlemmer velges for 2 år.
   3. Styrets leder velges blant styrets medlemmer for ett år.
   4. 2 revisorer for ett år.
   5. 3 medlemmer i valgkomiteen.
   6. Komiteer for 1 år (nytt pkt 2014)
De som velges må ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv.
Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det.

§ 5. STYRET

5.1 Sammensetning og konstituering
Styret består av min. 4, maks. 6 medlemmer. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.
I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styremedlemmene.

5.2 Fullmakter
a) Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
b) Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
c) Styret kan revidere og utforme nødvendige regler og instrukser for å presisere og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.
d) Styrets leder eller kasserer tegner musikkorpset.

5.3 Innkalling til styremøter -beslutninger
a) Styret innkalles når leder eller to av styrets medlemmer finner det nødvendig.
b) Styret er beslutningsdyktig når minst 3 er til stede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.
c) Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

5.4 Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet.

5.5 Personalansvar
Styret foretar engasjement, ansettelser, oppsigelser og avskjedigelser, og har fullmakt til å inngå lønns og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

§6. MEDLEMSMØTER

Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for musikkorpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller musikkorpsets medlemmer føler behov for det.

§7. KOMITEER

7.1 Revisjon
Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.

7.2 Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4 k.

§8. OPPLØSNING

a) Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall.
b) I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.
c) Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal overføres til musikkformål i grunnskolen dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 5 år.

§9 VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

lKRAFTREDELSE

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 8.03.2010.

Tilbake til innholdet