Instrukser - Borgenoldis

Gå til innhold

Instrukser

Admin
Musikkutvalg
Musikkutvalget velges av årsmøte for ett år av gangen. Utvalget skal bestå av 2 medlemmer fra forskjellige instrumentgrupper. Det bør bare velges ett nytt medlem av gangen.

- Utvalget skal i samarbeid med dirigent og konsertkomite lage repertoar for nyttårskonserten.
- Utvalget bestemmer etter samråd med dirigent repertoar for 17. mai, korpsturer og andre konserter
og spilleoppdrag.
- Utvalget organiserer ekstraøvelser ved behov.

Det bør i størst mulig grad brukes noter som vi har i arkivet.

Konsertkomite
Konsertkomiteen velges av årsmøte for ett år av gangen. Minimum 3 medlemmer.
Musikkutvalg og dirigent lager repertoar i samarbeid med konsertkomite.
Foreløbig repertoar skal være på plass senest 23. juni.

Konsertkomite har hovedansvar for den tekniske gjennomføringen av nyttårskonserten. Dette inkluderer:
- Bestilling av kulturhus inkl tekniker lyd/lys
- Bestilling av spilling (Stasen)i fojaeen konsertdag
- Organisering seminar/instruktører sammen med dirigent
- Sende søknad om tilskudd fra kommunen
- Booke "ungt eller unge talent" og evt andre eksterne aktører
- Bestille annonse i kulturkatalog og "rullende" reklame på kulturhuset
- Bestille billetter som deles ut på seminar (2015:Hvert medlem selger min 5 biletter a kr 190)
- Lage program/sende til trykking
- Booke konfransier
- Ta kontakt med Asker og Bærum Budstikke for omtale
- Pynte scenen
- Organisere opprigging /rydde-liste konserthelgen
- Organisere middag etter konserten

Veiledning for valg av repertoar til nyttårskonserten
Låtene skal være:
- Publikumsvennlige
- Overveiende gladlåter
- Morsomme og utfordrende å øve på
- Dekke alle instrumentgrupper
- Varierte
- Bør ikke være for lange

Arbeidet frem mot aktuelt repertoar:
- Konsertkomite, musikkutvalg og 
  dirigent samarbeider om repertoaret
- Alle medlemmer anmodes om å 
  komme med låtforslag
- Låtene prøvespilles fra januar til juni
- Medlemmenes mening om låtene skal 
  innhentes
- Aktuelt repertoar skal være ferdig 
  senest 23. juni
- Noter kjøpes inn når låten er en del av 
  aktuelt repertoar

Festkomite
Festkomiteen velges av årsmøtet, eventuelt utnevnes av styret dersom en eller flere slutter i løpet av valgperioden. Komiteen bør bestå av 3-4 medlemmer.
Komiteen konstituerer seg selv med en leder som har kontakt med en av styrets medlemmer.

Komiteens ansvarsområder:
- sosiale arrangementer
- vinlotteri

Det er festkomiteens ansvar å ta initiativ til og gjennomføre sosiale arrangementer, minimum en års/høstfest pr. år. Både styret og ethvert korpsmedlem kan imidlertid komme med forslag til komiteen.

Økonomi
Sosiale arrangementer er en post på korpsets ordinære budsjett. Styret skal i samarbeid med Festkomiteen budsjettere for det kommende år. I forkant av sosiale arrangementer skal Festkomiteen forelegge Styret et budsjett hvor det fremgår hvordan arrangementet er tenkt finansiert. Styret bestemmer om, og i hvilken grad, utgifter kan dekkes over korpsets budsjett. Komiteen har ansvar for at budsjettet for det enkelte arrangement overholdes. Eventuelle overskudd kan, hvis styret finner det formålstjenlig, øremerkes for senere arrangementer.

Vinlotteriet er en del av korpsets inntektsgrunnlag og inngår derved i det ordinære budsjettet. Inntekter av lotteriet budsjetteres i samråd med Styret. Komiteen avgjør selv hvordan og hvor ofte lotteriet gjennomføres, men må forholde seg til budsjett i den grad det er mulig.

Uniformsforvalter

Uniformsforvalter velges på årsmøtet.

Ansvarsområde
• Sørge for at samtlige spillende medlemmer i BO har uniform med tilhørende uniformseffekter.
• Bestille kjeledresser etter behov.
• Kartotekføre uniformsbeholdning.
• Lage sjekkliste ved utlevering og innlevering.
• Informere kasserer om utlevering /salg av t-skjorter, gensere, regnfrakker etc..
• Uniformsforvalterne er ansvarlig for innkreving av uniform og uniformseffekter fra medlemmer som slutter i BO.
• Før 17. mai hvert år: Sørge for bestilling av regnfrakker til nye medlemmer samt evnt fornyelse for gamle medlemmer.
• Holde god orden og oversikt på uniformslageret

Uniform i BO består av:
Hvit skjorte eller genser inni dressen
Mørke sko / mørke sokker
Caps er valgfritt
Regnfrakk + sydvest v/behov

Korpsets eiendeler:
Kjeledress
Rød allværsjakke
Caps (2 stk – en m.blå og en hvit m/rød kant)
Rød ryggsekk med sittestol (ikke alle medlemmer har)
Blå rompetaske (ikke alle medlemmer har)
Rød sydvest

Personlig uniformstilbehør som alle bør kjøpe:
T-skjorter
Gensere
Regnfrakk
Evnt andre plagg som anskaffes og regnes som personlig eie.

Plasseres i kasser i låsbart rom. Prisliste for plaggene tapes fast på lokket. Husk å gi beskjed til kasserer ved utlevering av personlig uniformstilbehør!

Diverse leverandører
• Rød kjeledress: Synfiber
• Logotrykk på kjeledress: Produktmerking på Nesbru kan muligens gjøre dette i fremtiden.
• Regnfrakker: K. Stormark Konfeksjonsfabrikk Jevnakervn, 20 - Pb 103 2870 Dokka Tlf: 61 11 24 00 Fax: 61 11 24 10
• Rød sydvest: Finn Moen i Bergen, tlf 55 29 90 20
• T-skjorter, fleecejakker og ytterjakker:
o Produktmerking – Nesbru, tlf 66 98 22 22 (ytterjakker, røde T-skjorter)
o BL Gaver & Profilering - Røa, tlf 22 51 66 00 (fleecejakker)
Uniformsforvaltere
Se "Styre og komitèer"

Turkomite
Turkomiteen velges av årsmøtet. Hvert år skal det gjennomføres en korpstur som et viktig ledd i skape et godt miljø for alle. Spilleglede og sosialt samvær skal være avgjørende når en ny tur planlegges. Forholdene (bl.a. tidspunkt og kostnader) må legges til rette for at flest mulig, også ektefeller og samboere, kan delta.

Turkomitéens oppgaver er å:

Planlegge
- Finne egnet tidspunkt og sted
- Bestemme og organisere transport, kost og losji
- Utarbeide budsjett som godkjennes av styret
- Sørge for påmelding
- Utarbeide detaljert program for hele turen
- Informere og motivere medlemmene fortløpende

Gjennomføre
- Gi klar beskjed om neste fremmøtested og tidspunkt
- Organisere felles måltider og andre aktiviteter

Oppsummere
- Sette opp regnskap som leveres styret
- Gi neste turkomité beskjed om forbedringspotensiale etc.

Webansvarlig
Webansvarlig velges av årsmøtet for ett år av gangen.
Webansvarliges oppgave er å legge inn nytt stoff som bestemt av styret samt sørge for at hjemmesiden (terminliste, kakeliste, repertoar, medlemsliste og referater) til enhver tid er oppdatert.
Webansvarlig skal sørge for at sensitive opplysninger som referater, regnskaper og budsjetter kun legges ut på passordbelagte sider.

Materialforvalter
Materialforvalter velges av årsmøtet
• Holde oversikt over hvilke effekter som er utlevert og hvem som har disse.
• Materialforvalter er ansvarlig for innkreving av effekter fra medlemmer som slutter i Borgen Oldis.
• Holde orden og oversikt på lageret.
• Sørge for at instrumenter som korpset eier er tilgjengelig til korpset ved behov. Dvs. når vi spiller stykker hvor vi trenger disse.
• Kartotekføre effekter

Instrumenter tilhørende Borgen Oldis
1 stk Trommesett:
basstromme
3 småtrommer
stativ
stol
cymbal
hi-hat cymbal

1 stk. klokkespill
1 ” stor basstromme/Britt
2 ” små basstrommer/Britt
1 ” sele til basstromme/Britt
1 ” konsertbasstromme
1 ” stativ til basstromme
2 ” køller til basstromme/1 hos Britt
1 ” skarptromme
2 ” bæremeiser til skarptromme
1 ” stativ til skarptromme
1 ” tri-tom
1 stk. bjellekrans/Britt
1 ” triangel/Arvid L.
1 ” kubjelle
2 ” claves
1 ” tamburin
1 ” woodblock
1 sett maracas
1 stk hi-hat cymbal
1 stk marsj-cymbal
?? stk. gardiner til notestativ
Tilbake til innholdet